menu
Szukaj
Schowek Zaloguj Koszyk
×


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem podanych danych osobowych jest właściciel Marketing Investment Group S.A. z siedzibą w Krakowie (31-871), os. Dywizjonu 303 Paw. 1, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000521685 o kapitale zakładowym w wysokości 3.621.529,50 PLN w całości opłaconym, NIP: 675-11-87-580, REGON: 351469736, BDO: 000027840 (dalej jako Administrator).
Dane kontaktowe:

Poczta tradycyjna:
Marketing Investment Group S.A.
ul. prof. Michała Życzkowskiego 10
31-864 Kraków

Poczta elektroniczna:
office@miggroup.com

Tel. Kontaktowy:
+48 12 681 84 01

Fax:
+48 12 681 84 00


DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH:


Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy:
pocztą tradycyjną:
Marketing Investment Group S.A.
ul. prof. Michała Życzkowskiego 10
31-864 Kraków

poczta elektroniczną:
odo@miggroup.com

Tel Kontaktowy
+48 785 680 116

Fax:
+48 12 681 84 00


CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA


Dane ‘NEWSLETTER’

Pozyskane dane będą przetwarzane w celu dystrybucji informacji o produktach i akcjach promocyjnych Administratora tj. w celach marketingowych, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora, zgodnie z przesłanką wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do subskrypcji newslettera.


Dane ‘FORMULARZ KONTAKTOWY’

Dane osobowe pozyskane przez formularz kontaktowy będą wykorzystywane do realizacji przesłanego zapytania i ewentualnego dalszego kontaktu, zgodnie z udzieloną zgodą, na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Przedmiotowe dane osobowe mogą zostać także wykorzystane w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, za jaki należy uznać marketing produktów i usług własnych, na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji/ odpowiedzi na przesłane zgłoszenie/pytanie.


Dane ‘KLIENCI E-SKLEPU’

Dane osobowe przekazane Administratorowi podczas rejestracji konta zakupowego w sklepie internetowym będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia złożonego w sklepie internetowym, którego właścicielem jest Administrator oraz ewentualnego kontaktu dotyczącego złożonego zamówienia, czyli w celu realizacji umowy sprzedaży (zakupu), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO a także w celu wypełnienia obowiązków prawno - skarbowych w związku ze zrealizowanymi zamówieniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Pozyskane dane osobowe mogą zostać także wykorzystane w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, za jaki należy uznać marketing produktów i usług własnych lub w przypadku stosowanego monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do utworzenia konta klienta i realizacji zakupu.


Dane ‘KLIENCI SKLEPU STACJONARNEGO’

Pozyskane dane osobowe w związku z zakupami zrealizowanymi w sklepie stacjonarnym będą przetwarzane w celu wystawienia imiennego potwierdzenia dokonania zakupu, na podstawie umowy sprzedaży, której osoba, której dane dotyczą jest stroną, zgodnie z przesłanką wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO a w konsekwencji tego także wypełnieniu obowiązków prawno skarbowych związanych z dokumentami księgowymi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Pozyskane dane osobowe mogą zostać także wykorzystane w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, za jaki należy uznać marketing produktów i usług własnych, na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji umowy i sporządzenia dokumentu potwierdzającego sprzedaż.


Dane ‘KLUBOWICZÓW’

Dane osobowe przekazane Administratorowi podczas rejestracji konta klubowicza będą przetwarzane w celu przystąpienia do klubu oraz realizacji praw, wynikających z członkostwa w klubie, którego właścicielem jest Administrator, na podstawie przesłanki z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Przedmiotowe dane osobowe mogą zostać także wykorzystane w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, za jaki należy uznać marketing produktów i usług własnych, na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w klubie. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do rejestracji w klubie.


Dane ‘KONKURSY’

Dane osobowe pozyskane w związku z organizowanymi przez Administratora konkursami, przetwarzane są w celu prawidłowego przeprowadzenia tego konkursu, na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w organizowanym konkursie. Pozyskane dane osobowe mogą zostać także wykorzystane w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, za jaki należy uznać marketing produktów i usług własnych, na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.


Dane ‘KONTRAHENCI’

Dane osobowe wykorzystywane będą w celu prawidłowej realizacji zawartych przez Administratora umów, na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO lub w zakresie realizacji obowiązków prawno - skarbowych na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest możliwość realizacji umów i zachowania prawidłowej komunikacji stron, w przypadku danych osobowych osób wskazanych w zawieranych umowach, które nie są stronami tych umów. Przedmiotowe dane osobowe mogą zostać także wykorzystane w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, za jaki należy uznać marketing produktów i usług własnych, na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Podanie danych jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy.


DANE ‘OSOBY UPOWAŻNIONE”

Dane osobowe pozyskane od przedsiębiorców, będących franczyzobiorcami Administratora, w zakresie osób wykonujących dla nich pracę, zlecenie, etc., w celu umożliwienia dostępu do systemów i danych pozostających w zasobach Administratora, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, przetwarza się w zakresie danych identyfikacyjnych oraz kontaktowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane te są również przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego, jaki ciąży na Administratorze w zakresie użytkowanych kas fiskalnych.


Dane ‘MONITORING’

Dane osobowe pozyskane w związku ze stosowanym monitoringiem wizyjnym są przetwarzane w celu ochrony osób i mienia, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.


Dane ‘NAGRANIA ROZMÓW’

Dane osobowe w zakresie głosu przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy lub zawarcia umowy na odległość (zakup towaru), na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, dane pozyskane z nagrania rozmowy, są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta w zakresie dalszego przetwarzania, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji odpowiedzi na zgłoszenie/udzielenia odpowiedzi/zawarcia i realizacji umowy poprzez połączenie telefoniczne. Dane z rozmów mogą być także wykorzystane do wewnętrznych celów Administratora, tj. szkolenia, weryfikacja jakości prowadzonych rozmów, cele statystyczne etc.


Dane ‘REKRUTACJA’

Dane osobowe udostępnione w dostarczanych aplikacjach rekrutacyjnych będą przetwarzane w celu realizacji toczących się procesów rekrutacyjnych, na podstawie udzielonej zgody, których dotyczą aplikacje, zgodnie z przesłanką wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO/art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, lub na podstawie tej samej przesłanki, do celów realizacji przyszłych rekrutacji, jeżeli została wyrażona taka odrębna zgoda. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu nawiązania rozpatrzenia przesyłanych aplikacji.


Dane ‘ZATRUDNIENIE’

Dane osobowe pracowników oraz osób wykonujących zlecanie/dzieło etc., przetwarzane są w celu realizacji zawartej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz w celu realizacji obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa, w szczególności przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz skarbowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Niektóre dane mogą być także przetwarzane na podstawie udzielonej konkretnej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 6 lit. a) RODO) na ich przetwarzanie we wskazanym, podczas pozyskiwania tych danych, przez Administratora celu i zakresie. Pozyskane dane osobowe mogą zostać także wykorzystane w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, za jaki należy uznać marketing produktów i usług własnych lub w przypadku stosowanego monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa w oparciu o przesłankę zgody, udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest konieczne do zawarcia umowy i realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze jako pracodawcy.


DANE ‘NADWACY BŁEDNIE PRZESŁANYCH PACZEK’

Pozyskane dane będą przetwarzane w celu udokumentowania oświadczenia o zrzeczeniu się własności przesłanej paczki oraz wyrażenia zgody na jej zniszczenie, dla celów dowodowych, na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przy czym prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku konieczność nawiązania kontaktu oraz ewentualna ochrona przed roszczeniami.


DANE ‘POSTĘPOWANIA SĄDOWE’

W związku z toczącymi się postepowaniami sądowymi, egzekucyjnymi etc., których stroną jest Administrator, dane osobowe pozostałych uczestników w/w postepowań przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, za jaki uznań należy dochodzenie praw lub obronę przed roszczeniami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.


PRAWNIE UZUSADNIONY INTERES ADMINISTRATORA

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Za prawnie uzasadniony interes Administratora należy rozumieć zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia w przypadku danych pozyskanych z wykorzystywanego monitoringu TV, marketing produktów i usług własnych w przypadku pozyskiwania danych osobowych klientów lub potencjalnych klientów Administratora lub ochronę przed roszczeniami, dochodzenie praw Administratora w przypadku danych przetwarzanych w związku z toczącymi się postępowaniami. Nagrania rozmów zaś mogą zostać wykorzystane do celów szkoleniowych, mających na celu podnoszenie jakości i sprawności świadczonych usług, ewentualnie celów statystycznych. Administrator posiada także prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych osób kontaktowych czy też realizujących zawarte umowy, polegający na umożliwieniu prawidłowego przepływu informacji pomiędzy stronami tych umów. Ponadto w zakresie danych osobowych, pozyskanych od swoich franczyzobiorców, prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest umożliwienie nadania tym osobom stosownych upoważnień do przetwarzanych danych osobowych oraz zapewnienia rozliczalności działań podejmowanych na zbiorach danych. Administrator przetwarza także dane osobowe nadawców paczek, błędnie przesyłanych do niego, w celu ustalenia sposobu zwrotu lub utylizacji takiej paczki, co również uznać należy za prawnie uzasadniony interes.


ODBIORCY DANYCH

Podmioty przetwarzające:

Przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane w celu wykonania umowy, realizacji usługi, dostarczenia produktu, pobrania opłaty, analizy danych oraz obsługi marketingowej lub obsługi klienta, takim podmiotom jak na przykład dostawcy usług: IT, marketingowych, analitycznych; kurierom, pośrednikom płatności etc. Podmioty te mogą przetwarzać dane zgodnie z zaleceniami Administratora, w celu i zakresie przez niego wskazanym. W przypadku udostępnieniu danych osobowych spółce JD Sports Fashion Plc (dalej jako JD), należącej do Grupy Przedsiębiorstw MIG, JD staje się odrębnym administratorem danych, samodzielnie decydując o celu i środkach przetwarzania. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są tożsame z przedmiotowymi, udostępnionymi przez Marketing Investment Group S.A., poza danymi kontaktowymi i powołanego Inspektora Ochrony Danych.


Dane administratora JD:

JD Sports Fashion Plc, registered in England & Wales with number 1888425, Hollinsbrook Way Pilsworth, Bury Lancashire BL9 8RR, Telephone: +44 161 767 1000, e-mail: customercare@global.jdsports.com Mając na uwadze, że JD jest podmiotem, mającym siedzibę w Wielkiej Brytanii, Administrator informuje o ewentualnym zamiarze przekazywania danych osobowych poza obszar EOG. JD zapewnia odpowiednie gwarancje ochrony prywatności oraz podstawowych praw i wolności osób fizycznych jak również wykonywania odpowiednich praw jednostki, której dane dotyczą. JD zapewnia także odpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych, informacje o stosowanych środkach ochrony danych można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z JD. 28 czerwca 2021 r. Komisja Europejska przyjęła decyzje, w których uznała, iż odpowiedni poziom ochrony danych osobowych w Wielkiej Brytanii umożliwia swobodne przekazywanie takich danych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (27 państw członkowskich UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia) bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zezwoleń lub wdrożenia dodatkowych zabezpieczeń przewidzianych w rozdziale V RODO, które są wymagane jeżeli państwo trzecie takiej ochrony nie zapewnia.


Facebook jako współadministrator:

Pozyskiwane dane w postaci informacji o aktywności użytkowników witryn internetowych Administratora mogą być przekazywane operatorom serwisów społecznościowych, które w dalszej kolejności są wykorzystywane w celu personalizacji i wyświetlenia odpowiedniej reklamy, która jest prezentowana także na stronach internetowych i w aplikacjach tych serwisów. W tym celu stosuje się popularne na rynku narzędzia internetowe. W odniesieniu do danych osobowych zawartych w informacjach przekazywanych do portalu facebook.com, dotyczących działań osób w witrynach internetowych i aplikacjach Administratora, Administrator i Facebook Ireland (dalej jako Facebook) wspólnie określają środki i cele tego przetwarzania, w związku z czym są Współadministratorami, zgodnie z art. 26 RODO. Informacje Facebook wymagane przez art. 13 ust 1 lit. a) i b) RODO można znaleźć w Zasadach dotyczących danych Facebook Ireland dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.


OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Okres przechowywania danych osobowych będzie mógł różnić się w zależności od rodzaju gromadzonych danych osobowych oraz celu ich przetwarzania.


Dane ‘NEWSLETTER’

Dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i rezygnacji z otrzymywania newslettera, wydłużony o czas realizacji złożonego żądania w powyższym zakresie, max. do 30 dni. W przypadku zaś danych przetwarzanych w celu marketingowym dane w tym celu są przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu wobec ich dalszemu przetwarzaniu przez osobę, której dane dotyczą.


Dane ‘FORMULARZ KONTAKTOWY’

Dane będą przetwarzane do czasu odpowiedzi na przesłane zapytanie, zakończenia kontaktu. W przypadku zaś danych przetwarzanych w celu marketingowym dane w tym celu są przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu wobec ich dalszemu przetwarzaniu przez osobę, której dane dotyczą.


Dane ‘KLIENCI E-SKLEPU’

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu złożenia dyspozycji usunięcia konta klienta, wydłużony o czas realizacji złożonego w powyższym zakresie żądania, max. do 30 dni. Dalej dane w ograniczonym zakresie mogą być przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń z dokonanych historycznie zakupów. W przypadku zaś danych przetwarzanych w celu marketingowym dane w tym celu są przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu wobec ich dalszemu przetwarzaniu przez osobę, której dane dotyczą.


Dane ‘KLIENCI SKLEPU STACJONARNEGO’

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu złożenia dyspozycji rezygnacji z karty stałego klienta, wydłużony o czas realizacji złożonego w powyższym zakresie żądania, max. do 30 dni. Dalej dane w ograniczonym zakresie mogą być przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń mogących powstać w związku z dokonanymi zakupami. W przypadku zaś danych przetwarzanych w celu marketingowym dane w tym celu są przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu wobec ich dalszemu przetwarzaniu przez osobę, której dane dotyczą. Dane osobowe w postaci wizerunku, pozyskane ze skowanego monitoringu wizyjnego przechowywane są maksymalnie przez okres 3 miesięcy.


DANE ‘KLUBOWICZÓW’

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania udzielonej zgody i rezygnacji z uczestnictwa w klubie. W przypadku zaś danych przetwarzanych w celu marketingowym dane w tym celu są przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu wobec ich dalszemu przetwarzaniu przez osobę, której dane dotyczą.


Dane ‘KONKURSY’

Dane osobowe przechowywane są do czasu zakończenia konkursu, maksymalnie do 30 dni po ogłoszeniu jego wyników. W przypadku zaś danych przetwarzanych w celu marketingowym dane w tym celu są przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu wobec ich dalszemu przetwarzaniu przez osobę, której dane dotyczą.


Dane ‘KONTRAHENCI’

Dane osobowe przetwarzane są do czasu obowiązywania umowy współpracy, a dalej w ograniczonym zakresie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń w tego tytułu. W przypadku zaś danych przetwarzanych w celu marketingowym dane w tym celu są przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu wobec ich dalszemu przetwarzaniu przez osobę, której dane dotyczą.


DANE ‘OSOBY UPOWAŻNIONE”

Dane osobowe przetwarzane są do czasu zakończenia umowy franczyzowej oraz po upływie późniejszego okresu przedawnienia mogących wystąpić z tego tytułu ewentualnych roszczeń (3 lata).


Dane ‘MONITORING’

Dane przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.


Dane ‘NAGRANIA ROZMÓW’

Dane przechowywane przez okres do 6 miesięcy.


Dane ‘REKRUTACJA’

Dane osobowe przechowywane są do czasu zakończenia procesu rekrutacji, w którym wzięła udział osoba, której dane dotyczą (maksymalnie do 4 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacyjnego), a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji przez okres roku od dnia wyrażenia takiej zgody.


Dane ‘ZATRUDNIENIE’

Dane osobowe przechowywane są przez czas wskazany w przepisach z zakresu prawa pracy, maksymalnie przez okres 10 lat.


DANE ‘NADWACY BŁEDNIE PRZESŁANYCH PACZEK’

Dane będą przechowywane do czasu zwrotu błędnie przesłanej paczki lub upływu przedawnienia roszczeń, przez okres 3 lat.


DANE ‘POSTĘPOWANIA SĄDOWE’

Dane osobowe uczestników prowadzonych postepowań przetwarzane są do czasu prawomocnego zakończenia sprawy, wyczerpujące wszelkie roszczenia.


PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Każdemu, czyje dane są przetwarzane, zgodnie z RODO przysługuje:
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


PROFILOWANIE

W celu marketingu własnych produktów i usług Administratora z zamiarem przygotowania zindywidualizowanej oferty handlowej, Administrator stosuje profilowanie. Dane podlegające profilowaniu to m.in. płeć, imię, kod pocztowy oraz data urodzenia, które służą do selekcji przesyłanych informacji handlowych o produktach dopasowanych do Twoich potrzeb. Podanie ww. danych osobowych i udzielenie zgody na personalizację informacji handlowych jest dobrowolne, ale ich podanie jest konieczne jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje handlowe o produktach, ponieważ przesyłamy wyłącznie spersonalizowane informacje handlowe.

Powrót

NASZ SKLEP INTERNETOWY WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES.

Aby dostosować się do Twoich potrzeb i zapewnić maksymalny komfort korzystania ze sklepu internetowego, strona używa plików cookies w celach związanych z wydajnością usług, serwisami społecznościowymi oraz treściami reklamowymi. Przeglądając naszą witrynę akceptujesz Politykę prywatności i Politykę cookies. Chcesz określić warunkiprzechowywania lub dostępu do cookies? Możesz to zrobić w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Ok, akceptuję
[script]$(document).ready(function() { /* MP - Bug ENPSUP-12079 */ $('#js-header').mouseenter(function() { $('.zoomContainer').css('z-index', '0'); }); $('#js-header').mouseleave(function() { $('.zoomContainer').css('z-index', '100'); });});[/script]
[script]$(document).ready(function(){ $('img').each(function(i, elem){ if ($(this).attr('src') == '/media/cache/gallery_50_50/nophotoSizeer.jpg'){ $(this).attr('src', '/media/cache/gallery/rc/ewzd6tdy/nophoto.jpg'); } });});[/script]